Udvalgt fra arkivet

Generalforsamlingen 2018 blev afviklet med mange medlemmer som deltagere og med Søren Andersen som dirigent.    

Forhandlingsbogen og formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Godkendt blev også det flotte regnskabet som kassereren fremlagde.   

På valg var Formand Preben Mortensen som blev enstemmigt genvalgt.

Henrik Christiansen ønskede ikke genvalg.

Ny indvalgte i bestyrelsen blev Tina Tjerrild og Jacob Wolff.

Carsten Hjerrild blev genvalgt som regnskabskontrollant.

Under indkommende forslag blev medlem nr. 87 Henning Pedersen foreslået og valgt til æresmedlem.

Et forslag om at forbyde brug af paravane (flyder som en båd slæber til hver side for at få agnet til at gå i den rigtig dybde) under konkurrencerne på søen - med den begrundelse at når der er mange både på søen er der ikke plads nok til denne type fiskeri. Efter en del debat både for og imod forslaget blev dette vedtaget og gælder nu fremover.

Igen blev det påtalt at mange bådejere desværre ikke rengøre der deres båd inden søsætning noget der absolut ikke se pænt ud når båden ligger på sin plads i havnen.Derfor skal der igen lyde en stor opfordring til at rengøre båden inden den kommer i vandet - havnen er foreningens ansigt udadtil.

Generalforsamlingen blev afsluttet med trefoldigt hurra for foreningen og den hyggelig aften blev afsluttet med fælles kaffebord.

Generalforsamlingen 2017 blev afviklet i god ro og orden med mange medlemmer som deltagere.

Forhandlingsbogen og formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Godkendt blev også regnskabet som kassereren fremlagde.   

På valg var kasserer Carsten Lund Nielsen samt Martin Ekander begge blev genvalgt.

Torben Nørtoft ønskede ikke genvalg og i stedet blev Jan Tjerrild fuldbyrdet medlem af bestyrelsen.

Ny i bestyrelsen blev Henrik Bøhme Rasmussen.

Martin Mortensen blev valgt ind som suppleant og deltager nu i det daglige bestyrelsesarbejde.

Der var genvalg til foreningens regnskabskontrollant og -suppleant  H. P. Gundersen og Jørn Rasmussen

Der var indkommet forslag angående en udendørs vandhane og ikke mindst en ændret fredningstid af søen - begge forslag blev nedstemt.

Generalforsamlingen blev afsluttet med et stort Hurra for vores forening.

Generalforsamling 2016

Under generalforsamlingen blev der vedtaget kontingentstigning gældende fra sæsonen 2017/18.

Torsten Borsøe takkede af efter mange år i bestyrelsen og Anders Ramsing blev valgt ind.                                                                                                                           

Det lykkes igen af få tilladelse til at udsætte åleyngel – hele 15 000 blev det til denne gang.

Bestyrelsen har haft travlt med at holde hele området i god stand og handicap liften er taget i brug til glæde for mange besøgende på Kystens Perle..

Efter lidt løst og fast snak blev generalforsamlingen afsluttet med et trefoldigt hurra for Bygholm Lystfisker- og Baadejerforening.

Generalforsamlingen 2015.

Lidt over 40 medlemmer deltog. 

Søren Andersen blev valgt til dirigent. 

Forhandlingsprotokollen og formandens beretning blev enstemmig godkendt.

Enstemmig godkendt blev ligeledes regnskabet som kassereren fremlagde.  

Kasseren oplyste at vi nu er 383 medlemmer.

Carsten Lund Nielsen som det sidste år har fungeret som konstitueret kasserer fortsætter nu som foreningens kasserer.

Der var genvalg til bestyrelsesmedlemmerne Martin Ekander og Thomas Sørensen.

Suppleant Torben Nørtoft blev valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem.

Ny suppleant blev Jan Tjerrild.

Regnskabskontrollant Hans Peter Gundersen og suppleant Jørn Rasmussen blev begge genvalgt. 

Der var ingen indkomne forslag som generalforsamlingen skulle tage stilling til.  Under eventuelt blev det drøftet forslag til bestyrelsen om foreningens pokaler og indvejning af "nedfaldsfisk".

Dirigenten oplyste at der foreligger helt faste regler med hensyn til foreningens pokaler og der ikke kan ændres i de igangværende konkurrenceregler.

Om man ønsker at genudsætte fisk eller ej må blive en personlig sag så længe landsreglerne samt foreningens regler overholdes.

Efter lidt løst og fast snak blev generalforsamlingen afsluttet med et trefoldigt hurra for Bygholm Lystfisker- og Baadejerforening.

November 2014

Klubhuset har nu fået lagt fjernevarme ind.

Slibning af træværket - maling m.m. foregår i øjeblikket så vi kan snart se frem til at klubhuset igen fremtræder lyst og imødekommende.

Oktober 2014. 

Åbnet Hus arrangementet i forbindelse med foreningens 80 års jubilæum samlede omkring 100 medlemmer.

Klubhuset, der i dagens anledning var pyntet op med gamle foto m.m., dannede rammen om en festlig dag.

De mange fremmødte medlemmer og venner af foreningen sørgede for at det også blev en rigtig hyggelig dag - og sendte samtidig et signal om at vores gamle, men stadig unge forening lever i bedste velgående

Generalforsamlingen 2014

Forhandlingsprotokollen og formandens beretning blev enstemmig godkendt.

Formanden oplyste blandt andet at der på nuværende tidspunkt ikke var nyt angående den leje kommunen forrige år stillede foreningen i udsigt og som foreningen har ønsket uddybet inden en eventuel ikrafttrædelse.

Regnskabet blev - efter den del debat om fejlpostering mellem foreningens og søens regnskab - enstemmig godkendt efter en beslutning som medførte en påtegnelse på søens regnskab.  

Kasserer Jesper Kjeldsen ønskede ikke at forsætte i bestyrelsen og da Jesper ikke var på valg i år gav generalforsamlingen tilladelsen, så Carsten Lund Nielsen kunne konstitueres som ny kasserer for det næste år.

Formand Lars Madsen ønskede ikke genvalg - ny formand blev Preben Mortensen.

Torsten Borsøe og Henrik Kristiansen blev begge genvalgt.

Ny suppleant blev Torben Nørtoft og 2´suppleant blev Erik Rasmussen.

Carsten Hjerrild blev indvalgt som regnskabskontrollant og Kurt Pedersen som  suppleant til  regnskabskontrollen .

Der var ingen indkomne forslag som generalforsamlingen skulle tage stilling til.

Under eventuelt blev flere emner taget op - blandt andet en opfordring om at udvise agtpågivenhed under fiskeri med lange liner fra sejlende både, så folk der fisker fra land og fra fast liggende båd også har god plads at fiske på.

Preben Mortensen oplyste om en nystartet "afdeling" for medlemmer med ekstra god tid - flere oplysninger herom vil komme på hjemmesiden. 

Bestyrelsen blev også opfordret til at undersøge om det er formålstjenligt at bibeholde sikkerhedskontoen på søens regnskab. 

Efter lidt løst og fast snak og en opfordring om at deltage i den aktuelle debat der i øjeblikket foregår om fremtiden omkring Bygholm Sø blev generalforsamlingen afsluttet med et trefoldigt hurra for Bygholm Lystfisker- og Baadejerforening .

Generalforsamlingen 2013.

Lidt over 40 medlemmer deltog og generalforsamlingen blev igen afviklet i god ro og orden.

Forhandlingsprotokollen og formandens beretning blev enstemmig godkendt.

Enstemmig godkendt blev ligeledes regnskabet som kassereren fremlagde.  Denne gang var der vedlagt ekstra bilag omfattende de mange udgiftsposter i forbindelse med den store renovering af køkkenet i klubhuset.

Der var ros fra forsamlingen til bestyrelsen over at udgiftsposten - tiltros for det store beløb - ikke blev større og at grunden hertil var den imponerende arbejdsindsats fra bestyrelsen og flere medlemmers side.

Kasseren oplyste at der på nuværende tidspunkt ikke var nyt fra Horsens kommune angående den leje kommunen sidste år stillede foreningen i udsigt og som foreningen har ønsket uddybet inden en eventuel ikrafttrædelse.

Kasserer Jesper Kjeldsen og bestyrelsesmedlemmerne Martin Ekander og Roald Nielsen som alle var på valg - blev enstemmigt genvalgt.

Preben Mortensen blev ligeledes enstemmig valgt som bestyrelses suppleant.

Der var indkommet et forslag som generalforsamlingen skulle tage stilling til.

Forslaget gik på at både der søsættes uden nogen form for rengøring og i dårlig stand skulle sammenlignes med misvedligeholdelse og i værste fald skulle kunne medføre inddragelse af bådpladsen.

Forslaget fik meget sympati - men mange i forsamlingen var af den opfattelse at det ville være så godt som umuligt at håndhæve.  Efter en klar opfordring om at alle med båd i Bygholm Sø biddrager til at deres båd ser pæn ud så vi alle kan være havnen bekendt - som jo også er foreningens ansigt udadtil trak forslagsstilleren sit forslag tilbage.

Under eventuelt blev et emne taget op - fiskeri fra land - og om det var muligt at få lavet flere fiskepladser ved at fjerne siv - væltede træer m.m.  Formanden gjorde her opmærksomt på af Bygholm Sø er et naturområde og i et sådan vil det ikke altid være nemt at fiske alle steder - noget der også kan have sin fordel ved at der er skjulesteder for fiskene. 

Efter lidt løst og fast hygge snak og en opfordring til alle medlemmer om at deltage i de kommende arrangementer blev generalforsamlingen afsluttet med et trefoldigt hurra for Bygholm Lystfisker- og Baadeejerforening.


Oktober 2012
45 medlemmer deltog i den ekstraordinære generalforsamling hvor formanden bød velkommen og takkede for fremmødet.
Preben Mortensen blev valgt til dirigent og dermed var styringen lagt i gode hænder.
Regnskabet blev fremlagt og enstemmigt godkendt.
Henrik Christiansen blev enstemmigt valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem.

Under diverse oplyste bestyrelsen at der snart vil blive foretaget nogle mindre forbedringer af klubhuset - men den store renovering af huset er udsat indtil der er klarhed over foreningen fremtidige lejemål på den kommunale grund ved Bygholm Sø.
Et meget stort arbejde venter forude for bestyrelsen så vi håber alle på det bedste for foreningens fremtid ved søen.

Flere medlemmer luftede deres mening om hverdagen i foreningen og generalforsamlingen sluttede med applaus til bestyrelsen.

Og nu er vinterens klubaftner sat igang...........

Generalforsamlingen den 28. april 2011.

50 medlemmer var mødt op og vi fik en livlig og god generalforsamling. 

Forhandlingsbogen - Formandsberetningen og Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

Kasserer Carsten Hjerrild ønskede ikke genvalg og takke pænt af for denne gang.

Carsten som der har fået udrettet meget på denne post modtog fortjent hyldest for sin store indsats.

Ny kasserer blev Jesper Kjeldsen der var indstillet af bestyrelsen og Jesper blev enstemmigt valgt.

Der var genvalg til Roald Nielsen - Martin Ekander og Mikkel Matzen.

Ny suppleant til bestyrelsen blev Thomas Sørensen og der var genvalg til Hans Peter Gundersen som regnskabskontrollant og Jørn Rasmussen som suppleant.

Der var indkommet 4 forsalg:

1.   Brug af elmotor under konkurrencer på søen.  Afstemningen sagde nej til brug af elmotor under konkurrencer - men det blev vedtaget at give tilladelse til brug af elmotor i det næste år som forsøg - dette betyder at der fra og med den 1. maj er tilladt at bruge motoren også under de 4 fiskekonkurrencer der afvikles i år på søen.

2. Mindste vægten for ål til konkurrencen "Årets største" ændres fra 1000 g. til 750 g.  Forslaget blev godkendt og træder i kraft fra den 1. maj. 2011.

3. Genudsætning af sandarter fanget i Bygholm Sø.  Forslaget blev nedstemt.

4. Genudsætning af karper fanget i Bygholm Sø.  Forslaget blev nedstemt.

Derefter gik vi til eventuel hvor meget blev drøftet og hvor bestyrelsen igen fik noget at arbejde videre med.

Igen blev der kraftigt opfordret til at alle med bådplads ved søen om at overholder ordensreglementet samt at holde deres båd i en pæn stand.

Inden formanden takkede for fremmødet modtog bestyrelsen klapsalver for deres indsats. 

Januar 2011:
Medlemsbladet LYSTFISKEREN  har været foreningens medlemsblad i 36 år. De første mange år blev bladet udgivet i samarbejde med H.O.S. som et fælles medlemsblad og siden kom Saltvandsfiskeren til. 
I 1991 blev LYSTFISKEREN til B.L.B´s eget medlemsblad - dette erstattes nu af nyhedsbrevet LYSTFISKEREN - som i lighed med bladet vil blive sendt ud til alle i B.L.B hvert kvartal.

November 2010.
Tilladelse til at sejle med mindre el-motor på Bygholm Sø.
Horsens Kommune har med hjemmel i vandløbsloven meddelt tilladelse til at medlemmer af Bygholm Lystfisker- og Baadejerforening i en prøveperiode frem til 31. december 2014 må sejle med mindre el-motorer der drives af et batteri på maximalt 12 V på Bygholm Sø.

November 2009
Bygholm Sø sander til
- der er ikke meget vand tilbage i den nordlige ende - disse ord bliver ofte brugt (og desværre med rette) når der bliver snakket om søens tilstand.
Derfor er det dejligt at kunne læse i Horsens Folkeblad (6/11) at udvalgsformanden for Teknik og miljø i Horsens kommune Jytte Holm udtaler at hun er ved at sætte gang i et projekt der skal forbedre forholdene ved Bygholm Sø - både for fiskene, naturen og menneskene. Hun vil gerne lave en sti ved nordenden af søen, således at der er en sti hele vejen rundt om Bygholm Sø.
I artiklen står der også, at Jytte Holm har haft en snak med foreningen som klager over tilsandingen og gerne vil have noget gjort ved problemet og at snakken nu går på at kombinere de to ting og dermed få det bragt på plads -------
herligt at der nu er taget initiativ til at forbedre området - lad os håbe det lykkes.   

Læst i Horsens Folkeblad den 10 September 2008:

Mere vand i Bygholm Sø

Vandstanden i Bygholm Sø har i perioder været alt for lav. Men det blev der gjort noget ved i går.
Da blev der nemlig sat en metalplade i omløbsstryget fra søen ud i Bygholm Å. Det skal slippe en tredjedel mindre vand ud.

Ifølge ingeniør Tony Bygballe fra Horsens Kommune har vandstanden været op til 25 cm for lav.
Det giver sollys til planternen på bunden og øger risikoen for at søen gror til i siv, siger han.
Den nye metalplade skulle gerne få vandstanden til at stige med ca. 10 cm.
 

Formandsskifte
På generalforsamlingen d. 26.10.2006
meddelte Erik Ramussen, at han ikke ønskede genvalg som formand.

Erik Rasmussen har igennem mange år bestridt formandsposten i B. L. B. med stort engagement og dygtighed og har været særdeles vellidt som formand for klubbens medlemmer.
Erik har også løst alle officielle opgaver til alles tilfredshed. Alle kunne have ønsket sig, at Erik Rasmussen ville fortsætte, men sådan skulle det ikke være.
 
Bestyrelsen pegede på Hans Riechers som ny formand og han blev valgt af generalforsamlingen.
Fra min side skal der lyde en stor tak til Erik Rasmussen, med den loyale optræden han altid har udvist overfor B. L. B.
 
Med venlig hilsen 
Hans Riechers
Formand for
Bygholm Lystfisker- og Baadejerforening

Efterårsgeneralforsamlingen
der blev afholdt den 26. oktober 2006
 samlede ca. 60 medlemmer.

Efter formandens velkomsttale blev Henning Pedersen (87) valgt til dirigent.

Sekretær Martin Semler oplæste forhandlingsbogen fra sidste generalforsamling og resultatet heraf blev en enstemmig vedtagelse.

Der var klapsalver til både formanden og kassereren for deres beretninger, som enstemmigt blev vedtaget.

Formand Erik Rasmussen ønskede ikke genvalg.

Bestyrelsens forslag til bemanding af formandsposten var Hans Riechers

der enstemmigt blev valgt.

 

Sekretær Martin Semler ønskede ikke genvalg.

Lars Mogensen - foreslået af bestyrelsen - blev enstemmigt valgt.

 

Der var genvalg til bestyrelsesmedlemmerne Jesper Kjeldsen og Henrik Falck.

 

Der var ligeledes genvalg til suppleant Lars Madsen og regnskabskontrollant Hans Peder Gundersen, samt regnskabskontrollantsuppleant Jørn Rasmussen.

 

Der var indkommet et forslag – det var fra bestyrelsen der ønskede en mindre kontingentforhøjelse – dette forslag blev enstemmigt vedtaget.

 

Carsten Hjerrild oplyste at der fremover vil være mulighed for at betale kontingent over betalingsservice - nærmere herom i apriludgaven af medlemsbladet.

 

Den netop afgåede formand Erik Rasmussen som modtog rosende ord og klapsalver for sin indsats gennem mange år afsluttede generalforsamlingen - hvorefter alle rejste sig og udbragte et trefoldigt hurra for B.L.B.