0
Din kurv

LOVE

FOR
BYGHOLM LYSTFISKER- OG BAADEJERFORENING
I HORSENS
“STIFTET DEN 18.10.1934”

§ 1Foreningens formål er at varetage lystfiskernes og bådejernes interesser i Bygholm Sø, såsom: “Udsætning af fiskeyngel, gode bådpladser samt anvise en forsvarlig plads til ophaling af bådene for vinterhalvåret, endvidere at forhindre alt ulovligt fiskeri, ligesom vedligeholdelse af klubhuset og nærmeste omgivelser varetages af foreningen i samarbejde med forpagteren af hensyn til den turistmæssige betydning.
§ 2Klubhuset anvendes som restauration med en af bestyrelsen antaget og godkendt forpagter som bevillingshaver i sommerhalvåret og et af bestyrelsen godkendt medlem af foreningen som bevillingshaver i vinterhalvåret. Ved ansættelse af ny forpagter godkendes bestyrelsens valg på førstkommende generalforsamling.
§ 3Generalforsamlingen fastsætter kontingent og indskud, ændringer varsles i bladet. Nye medlemmer betaler ved optagelsen gældende kontingent samt indskud, dog skal 2 af foreningens medlemmer sige god for et nyt. Medlemmers ægtefælle / samlever optages indskudsfrit. For at kunne optages som medlem skal bopælen lige inden for en afstand af 15 km fra Horsens centrum regnet i luftlinje. Personer bosat i en afstand udover 15 km fra Horsens centrum kan søge om optagelse og skal ud over underskrift af 2 nuværende medlemmer, godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan iværksætte medlemsstop, ved simpelt flertal inden for denne, når medlemstallet er over 200, dog skal medlemmers ægtefælle / samlever samt konfirmerede børn kunne optages selv om medlemsstop er indført
§ 4Et medlem, som har gjort sig særligt fortjent, kan af generalforsamlingen udnævnes til æresmedlem.
§ 5Medlemmer skal efter endt brug af både fortøje dem på forsvarlig måde, ligesom hvert medlem her pligt til efter endt istandsættelse af båd at fjerne det derved fremkomne affald fra bådpladsen. Når bådene, after sæsonen, at ophalet til overvintring, skal de anbringes på den dertil bestemte bådplads.
§ 6Ethvert medlem har overfor bestyrelsen pligt til at anmelde overtrædelse af de almindelige regler for ferskvandsfiskeri, ligesom de til enhver tid gællende regler for Bygholm Sø skal overholdes, således skal medlemmerne genudsætte gedder under 1,5 kg.
§ 7Hvis et medlem ved sin optræden og adfærd, skader foreningens interesser og omdømme, kan dette medlem, after generalforsamlingens beslutning, ekskluderes af foreningen.
§ 8Bestyrelsen består af 7 medlemmer: 1 formand – 1 kasserer – 1 sekretær og 4 bestyrelsesmedlemmer.
§ 9Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes 1 gang årligt, en torsdag i april måned. Det kontrollerede regnskab fremlægges på generalforsamlingen. I ulige år vælges; Kasserer plus 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant, 1 regnskabskontrollant og regnskabskontrollantsuppleant. I lige år vælges: Formand plus 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant, I regnskabskontrollant og 1 regnskabskontrollantsuppleant. Bestyrelsen vælger selv sin sekretær.
§ 10Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Lovændringer kræver 3/4 af de fremmødte tilslutning.
§ 11Skriftlige forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. For at et forslag Kan behandles, kræves det at forslagsstilleren personligt er til stede på generalforsamlingen, eller, i tilfælde af sygdom, giver et andet medlem fuldmagt til at møde i sit sted.
§ 12Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 15 medlemmer kræver det.
§ 13Forpagter og æresmedlem kan ikke optages i bestyrelsen.
§ 14Foreningen afholder 2 årlige fiskekonkurrencer, første søndag i maj og sidste søndag i oktober.
§ 15Så længe foreningens medlemstal er 15 eller derover, kan den ikke opløses, inden at 2/3 af medlemmerne stemmer derfor. I tilfælde af foreningens opløsning, tilfalder dænes eventuelle ejendele og kassebeholdning Horsens Kommune og skal bruges til velgørende formål.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2008.

Lars Grejsmark Mogensen / Formand
Carsten Hjerrild / Kasserer
Martin Ekander / Sekretær

Bestyrelsesmedlemmer: Karl Erik Simmenæs, Torsten Borsøe , Mikkel Dannevang Matzen, Roald Nielsen


FORRETNINGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGER I B.L.B.

  1. Formanden åbner generalforsamlingen og leder valget af dirigent.
  2. Dirigenten skal konstatere generalforsamlingens lovlige indvarsling og oplæse dagsordenen til godkendelse.
  3. Dirigenten skal sørge for, at dagsordenen bliver nøje overholdt og at alle afstemninger er behørige. Ved valg skal der stemmes på det antal kandidater, der er på valg. Såfremt 2 eller flere kandidater har opnået samme stemmetal, foretages der omvalg mellem disse. Står stemmeme stadig lige efter omvalget, foretages der lodtrækning. Der foretages kun omvalg, hvis stemmelighed har betydning. Forlanger et medlem skriftlig afstemning, skal dette efterkommes.
  4. Ved afstemning om indkomne forslag skal der, såfremt der stilles ændringsforslag, stemmes om disse før afstemning om hovedforslaget. I tilfælde af flere ændringsforslag stemmes der først om det mest yderligtgående forslag. Hvis stemmeme står lige ved afstemning om et forslag, bortfalder forslaget, dog kræver lovændring 3/4 af de fremmødte tilslutning.
  5. Ændringsforslag skal afleveres skriftligt til dirigenten.
  6. Dirigenten giver ordet i den rækkefølge det er begæret. Ordet til en kort bemærkning kan dog gives uden for talerækken.
  7. Stilles der forslag om afslutning på en sag, skal dirigenten, så snart den talende er færdig, foretage en afstemning herom. Vedtages dette, må han ikke give ordet til andre end dem, der var indtegnet før afstemningen blev foretaget. Ligeledes kan ændringsforslag ikke stilles. Formanden har dog ret til at replicere.
  8. Dirigenten har pligt til, hvis en taler ikke holder sig til emnet, efter en påmindelse, at fratage vedkommende ordet. Generalforsamlingens deltagere skal rette sig efter dirigentens anvisninger. Dirigenten kan give advarsler og bortvise deltagere fra generalforsamlingen.
  9. Hvis dirigentens ledelse af generalforsamlingen vækker mistillid, kan der stilles forslag om en ny dirigent. Dette forslag skal straks sættes under afstemning.

Vedtaget på generalforsamlingen den 22. oktober 1987.