0
Din kurv

Generalforsamling 2014

Forhandlingsprotokollen og formandens beretning blev enstemmig godkendt. Formanden oplyste blandt andet at der på nuværende tidspunkt ikke var nyt angående den leje kommunen forrige år stillede foreningen i udsigt og som foreningen har ønsket uddybet inden en eventuel ikrafttrædelse. Regnskabet blev – efter den del debat om fejlpostering mellem foreningens og søens regnskab – enstemmig godkendt efter en beslutning som medførte en påtegnelse på søens regnskab.

Kasserer Jesper Kjeldsen ønskede ikke at forsætte i bestyrelsen og da Jesper ikke var på valg i år gav generalforsamlingen tilladelsen, så Carsten Lund Nielsen kunne konstitueres som ny kasserer for det næste år.

Formand Lars Madsen ønskede ikke genvalg – ny formand blev Preben Mortensen.

Torsten Borsøe og Henrik Kristiansen blev begge genvalgt.

Ny suppleant blev Torben Nørtoft og 2´suppleant blev Erik Rasmussen.

Carsten Hjerrild blev indvalgt som regnskabskontrollant og Kurt Pedersen som suppleant til regnskabskontrollen .

Der var ingen indkomne forslag som generalforsamlingen skulle tage stilling til. Under eventuelt blev flere emner taget op – blandt andet en opfordring om at udvise agtpågivenhed under fiskeri med lange liner fra sejlende både, så folk der fisker fra land og fra fast liggende båd også har god plads at fiske på. Preben Mortensen oplyste om en nystartet “afdeling” for medlemmer med ekstra god tid – flere oplysninger herom vil komme på hjemmesiden. Bestyrelsen blev også opfordret til at undersøge om det er formålstjenligt at bibeholde sikkerhedskontoen på søens regnskab. Efter lidt løst og fast snak og en opfordring om at deltage i den aktuelle debat der i øjeblikket foregår om fremtiden omkring Bygholm Sø blev generalforsamlingen afsluttet med et trefoldigt hurra for Bygholm Lystfisker- og Baadejerforening.

Skriv et svar